SKY9

4 Michael Widi
5 Roger Yang
6 Ken Pao
8 Daniel Lin
11 Lawrence Wang
12 Markos Kafouros
13 Kyle Moran
14 Dwight Wozich
15 Nicholas Reishus
22 Andy Proffit
34 Dusty Sharp
37 Howard Zhang
41 Paul Kartchner
42 Ryan Fang
52 Ron Cao