Kang Pin 34

8 Xinyi Yu
10 Xudong Xu
12 Chenjie Li
15 Yiming Wang
16 Qiang Wang
18 Jian Wang
20 Lei Lu
24 Min Wu
25 Shuai Yu
55 Cheng Ruan