Decathlon

1 Jeremy Jin
2 Chen Xue
3 Ken  Chen
4 Bomber Zhou
5 Yuan Xi
6 James wu
7 Bob Xu
8 Allen Wu
9 Mike Wang
10 Wei Yu
11 Wei Guang
12 Quaid Cheng
13 Jie Xing
14 Bob Qiu
15 Yunhua Lu
16 Xiaodong LI
17 Yi Wang
18 Chenbin Xu
19 张志欣