Shanghai Storm

2 Andrew Chang
3 Jason Kung
6 Ramazan Saplak
7 Shane Wang
11 Antoine Perrenot
12 Fernand Masquelin
14 Han Xiao
21 Li Zheng
22 Richard Tu
29 Michael Ostrowski
31 Nicholas Ng
95 Nakin Ni